IQEMBU LASE-UKZN LIBALWE KWAMANE APHUME PHAMBILI ENINGIZIMU AFRICA

IQEMBU LASE-UKZN LIBALWE KWAMANE APHUME PHAMBILI ENINGIZIMU AFRICA

Iqembu labafundi abane baseNyuvesi yaKwaZulu-Natali lithokozele ukufinyelela kumlenze wokugcina emncintiswaneni i-2011 CIMA Global Business Challenge, laphinda laqhudelana namanye amanyuvesi amathathu kwi-Absa Capital eSandton, eGoli.

Umphathi wesigceme saseNingizimu Afrika weCIMA, uNksz Samantha Louis uthe beliphakeme kakhulu izinga kwabangenele umncintiswano kulonyaka. ‘Kube nzima kakhulu ukukhetha iqembu elizophuma phambili kumaqembu akulonyaka. I-CIMA ithulela wonke lawa maqembu isigqoko ngokufinyelela kuleli zinga.’

Oyilunga leqembu lase-UKZN, uMnz Nathan Mpofu uthe amaqembu angenele lomncintiswano aqophisane kwezamabhizinisi, bevivinywa ngempatho yebhizinisi lezimpahla zokugqoka ngezindlela ezahlukahlukene. ‘Iqembu lethu, i-Emthunzini Consultants, lisebenzise ubuchule bezezibalo, ezomnotho kanye nokuhluzisisa ukuze sixazulule izinqinamba ebezibekelwe ibhizinisi lethu,’ kusho uMpofu.

Kulonyaka angu-45 amaqembu angenele umncintiwano, kwaba angu-30 abaqhubekele kumlenze olandelayo. Wonke amaqembu abekelwa imigomo nezinqinamba ezifanayo emabhizinisini awo, kwathi lawo amane efinyelele esigabeni sokuqcina ethulela amajaji umsebenzi wawo ngokukhethekile.

Amanye amaqembu afinyelele esigabeni sokugcina kube yiBusiness People, neSylen Business Consultants ase-University of Johannesburg, eGoli; kwaphinda kwaba yiTunajibu Consulting yaseNorth West University.

UMpofu uthe ukufinyelela kumlenze wokugcina emncintiswaneni kube yimpumelelo enkulu yize iqembu labo belizimisele ukuphuma phambili. ‘Sifunde lukhulu kulomncintiswano kanti noma singaphumanga phambili silangazelele eminye imincintiswano ezayo,’ kusho uMpofu.

Iqembu lase-UKZN libonge uNksz Ailie Charteris osebenza kuMnyango wezeFinance and Economics eNuyuvesi, kakhulu ngokubalekelela ekulungiseleni umncintiswano. ‘Ubuchule nosizo lwakhe lwenze lukhulu size sifinyelele lapho sifike khona,’ kusho abafundi.

if (window.print) { window.print() }