SAKHA OSOSAYENSI BAKUSASA ENINGIZIMU AFRIKA

SAKHA OSOSAYENSI BAKUSASA ENINGIZIMU AFRIKA

Bangu-60 abafundi besayensi kumabanga kaGrade 11 no12 abahambele isikhungo saseMgungudnlovu kanye neWestville ngesonto lokuqala kuNtulikazi, lapho bethole ithuba elingavelele lokuhlola ukuthi bangaba yini oSosayenyo bakusasa.

Labafundi bamukelwe uhlelo lweCollege of Agriculture, Engineering and Science olubizwewa ngeBe a Scientist for a Week olube yimpumelelo enkulu.

Bebehla benyuka izinsuku zonhlanu bethamela izifundo zezibalo nesayensi kuhle kwesonto phecelezi eliphilwa umfundi wakuleliKolishi.

‘Kade ngathanda ukufunda isayensi kodwa bengingazi  ukuthi maningi kangaka amathuba avuleleka uma usuyifunde eNyvesi,’ kusho uCassandra Barker ofunda e Durban Girls’ High.

‘Loluhlelo lungivule amehlo,’ kusho omunye umfundi wase Northlands Girls’ High. ‘Ngisithande kakhulu isifundo sequantum physics. Siphinde saxhumana noSosayensi baseCERN eSwitzerland. Bengingazi ukuthi kunezinhlobonhlobo zesayensi futhi sengizimisele ngempela ukuqhuba izifundo zami kulomkhakha.’

Izikole zakuleliKolishi zibe nezihambeli ezichithe amahora amathathu ngamunye ngamunye zicobela abafundi ngobuchwepheshe  kanye nezinye izifundo zesayensi. Abafundi bathole nokuchitha isikhathi kwiMicroscopy and Microanalysis Unit baphinde balulekwa ngezinyathelo ekumele bazithathe uma befuna ukuphumelela kwezesayensi.

Abafundi bathe abakhathazekile ukuthi bachithe inxenye yeholidi labo befunda eNyuvesi. ‘Bekungathi ngithole ithuba lokuvakashela ikusasa lami,’ kusho omunye wabafundi.

IBe a Scientist for a Week ifundise ngazo zonke izinhlobo zesayensi ekubalwa kuzo ezezibalo, icomputer science, bioresources engineering, biochemistry, kanye ne-agriculture and environmental science. 

Abafundi bajabulele ukufunda ngamarobhothi kwisayensi yamakhompiyutha, abanye bathokozela ukufunda ngemicrobiology kanye nebiochemistry. Bafunde lukhulu nge-agriculture ngesikhathi bevakashela iplazi leNyuvezi elibizwa nge-Ukulinga.

UNks Swasti Maney ohlele lolusuku esikhungweni saseMgungundlovu uthe kubalulekile ukuthi abafundi basheshe bafunde ngezinhlobonhlobo zesayensi abangazifunda uma sebeqede isikole.

UManey uthe iKolishi lizimisele ukuthuthukisa umphakathi, ikakhulukazi intsha. Ubonge bonke abafundisi nabasebenzi beKolisho abeze lolusuku lube yimpumelelo. 

Click here for English version
author email : frosts@ukzn.ac.za