I-WRITING PLACE IKLOMELISA ABAFUNDI

I-WRITING PLACE IKLOMELISA ABAFUNDI

Indawo yokufunda nokufundela ebizwa ngeThe Writing Place (WP) e-UKZN, iklomelise abafundi beKolishi lakwaHumanities abebehambele umkhando wokubhala ngokwezemfundo.

Abafundi bonke banikwe izitifiketi zokubakhona, abanye bazuze izipho zesitolo i-Adams Bookstore ezifikela kuR200 ngemibhalo yabo abebeyingenisele kulomncintiswano we-WP.

‘Othisha sibaqeqesha ukuthi bahole abafundi kumasonto amane bephethe imikhando ebhekelene nokusiza abafundi; ngokuqonda imibuzo yemibhalo (essay), baqhamuke nesakhiwo semibhalo, bakhe inxabano eqinile, ukubhala isiqalo nesiphetho,’ kusho uNksz Jessica Dora ongumdidiyeli we-WP. ‘Abafundi baphinde banikwa imibono ngolimu lemfundo, isimo sephimbo, nokubhala uphatho olulungile.’

uMphathi wezokufunda nokufundela zeKolishi, uSolwazi Nobuhle Hlongwa, ukhulume kulomcimbi wagqhugqhuzela abafundi ukuthi bacabange ngokuhlakanipha futhi bamele iNyuvesi ngomsebenzi abawenzayo.

‘I-WP iyindawo yokufunda nokufundela egada inqubekelaphambili yabafundi. Othishela bayanakekela futhi baqeqeshwe kabanzi ukuze basize abafundi. Lokhu kunyusa ukusebenza kubafundi,’ kusho uHlongwa.

Umanqoba kumqhudelwano wokubhala kube uNksz Patience Lushaba, oyijabulele impumelelo yakhe wabonga othisha ngosizo neziluleko zabo. ‘Ukuba ingxenye yemikhando kungifundisile futhi kwathuthukisa umsebenzi wami.’

i-WP Drop-in Centre igumbi lezincwadi ezingaphumi esesitezi sokuqala somtapowolwazi we-EG Malherbe eHoward College. Abafundi kumele baphathe umbhalo wabo womsebenzi asebewenzile kuleligumbi kusukela ngoMsombuluko kuze kube nguLwesihlanu (8am-4pm) balinde uthisha otholakalayo ozobasiza.

Uma udinga enye imiyalelo bhalela umdidiyeli we-WP ku dore@ukzn.ac.za noma ufonele u-031 260 2943/2413 ngamahora okusebenza.

Othisha beWP bangabafundi beKolishi lakwaHumanities abahlanganyela imikhando yokubhala imibhalo.
Click here for English version


author email : mungroo@ukzn.ac.za