iITHINK TANK – UCWANINGO LOKUQALA LWABASHILE ESIFUNDAZWENI

iITHINK TANK – UCWANINGO LOKUQALA LWABASHILE ESIFUNDAZWENI

 IThink Tank ibambe umhlangano wokuqala obuhanjelwe abafundisi abanikela isikhathi sabo kanye nabafundi bePhD abavela kumnyango wezoQhaqho e-UKZN, abanye babo baphethe izikhungo zabashile ezibhedlela eziseduze.

Inhloso yeThink Tank ukukhulisa ucwaningo ngokusha esifundazweni ukuze abadinga usizo baluthole oluhamba phambili. Lokhu futhi kuzosiza ukuba kuphonswe esivivaneni ucwaningo oluphezulu ukuze kusizakale abantu abashile.

‘Bekukuhlanganisa amakhanda kwabantu abahamba phambili esifundazweni uma kuziwa ekulapheni ukusha.  IThink Tank izohlangana kathathu ngonyaka iphinde yandise isibalo sabafundi abasemazingeni aphakeme e-UKZN, ngoba izinikele ukuthuthukisa impatho yeziguli ezishile,’ kusho uDkt Colleen -Aldous.

UDkt Nikki Allorto, ukunguyena owagqugquzela ukuqala kwendawo yabashile esibhedlela sase-Edendale nesikhwama iBurn Care Trust, uthe: ‘Ukuphathwa kwabantu abashile ibingabekwa phambili isikhathi eside.

‘Injongo yethu ukuthi sithuthukise ucwaningo kulo mkhakha, nokuzokwenza odokotela bawujabulele umsebenzi wabo.

‘Sizoyithuthukisa imiphumela yeziguli ezishile kusona sonke isifundazwe saseNingizimu Afrika. Ukusebenza ndawonye kwezifundazwe kuzokwenza ukuthi sikhiqize odokotela abazoba nogqozi lokusebenza kulo mkhakha,’ kusho u-Allorto

Izithameli ezintathu kulomhlangano zenza izifundo zePhD ekulapheni abantu abashile.

Uma ufuna ukuthola ulwazi, thintana no-Aldous ku-aldousc@ukzn.ac.za

Click here for English Version


author email : francism@ukzn.ac.za