I-EEC IBE NOSUKU LOKUCOBELELA NGOLWAZI NOKUKLOMELISA ABAFUNDI

I-EEC IBE NOSUKU  LOKUCOBELELA  NGOLWAZI  NOKUKLOMELISA ABAFUNDI

Abafundi abenza unyaka wokugcina esikoleni  sezobuNjiniyela bukagesi, ubuxhakaxhaka nezobukhompuyutha bakhangise ngemisebenzi  yabo kumalungu omphakathi, isigungu sezobuNjiniyela kanye nomphakathi wase- UKZN emcimbini waminyaka yonke owaziwa ngele- Design and Projects Open Day osanda kuba khona nobalulekile kakhulu ekhalendeni lezokufunda.

Bekunombukiso wemisebenzi yalabo abenza unyaka wokugcina owenziwelwe ezakhiweni zesikole esingenhla  nobuwenziwa  njengengxenye yokuvivinywa kwabafundi.

Emuva kokuphela kombukiso, abafundi kanye nezivakashi ebeziyizimenywa batetemukiselwe emncimbini obuyingxenye yesibili  yokunikezela ngemiklomelo phecelezi ama -award  nokulapho bebezitika ngeziphuzo. USol. Stanely  Mneney, onguMholi osabambile kuso lesi sikole, uthe weneliseke kakhulu ngezinga lemisebenzi yabafundi ebibukiswa osukwini.    

OkaMneney unikezele ngemiklomelo emikhakheni eyahlukene esizwa yilabo ababambisene  nabo engxenyeni yezobuNjiniyela. Imiklomelo inikezelwe kwimisebenzi ephume phambili, abafundi abazishaye zonke emakhanda, kanye nalabo abathole ukunconywa okukhulu ngemisebenzi abayenzile.

USol. Cristina Trois, onguMphathi neNhloko yeSikole sezobuNjiniyela uhalalisele abafundi  wabonga nemindeni yabo ngokubeseka.Uphinde wadlulisa amazwi okuqinisekisa izinga lokuphasa elisezingeni eliphezulu kulabo bafundi abazokwenza iziqu ngesikhathi esizayo.

Click here for English Version


author email : nathooa@ukzn.ac.za