I-UKZN ITHUTHUKISA UHLELO LWEZIFUNDO OLUSHA KWI-ARCHITECTURE

I-UKZN  ITHUTHUKISA UHLELO LWEZIFUNDO OLUSHA KWI-ARCHITECTURE

Uhlelo lwe Architecture ngaphansi kweSikole seBuilt Environment neDevelopment (SBEDS) lusezinhlelweni zokuthuthukisa uhlelo lwezifundo olusha oluzobhekana ngqo nezimfuno ezibekwe uhlaka lwezemfundo lweziqu eziphakeme phecelezi – Higher Education Qualifications Framework (HEQF).

Abasebenzi bakulesi Sikole, ilabo abawongoti kulo mkhakha, nalabo abasakuwo kanye nezazimfundo eziqhamuka kulo lonke leli zithamele inkuthazokusebenza[1] engumbono waso iSikole, eGecko Culinary Adventures eThekwini muva nje.

‘Uhlelo esidinga ukulihlinzeka manje iziqu ezintathu (BAS, BHonArch kanye ne-March)kunalezi ezikhona manjei-(BAS kanye ne-March). Uhlelo lwethu lukhombisa isidingo sokuthi kuthuthukiswe umbono eminyakeni eyi-10 nokulapho ukufundisa kulo mkhakha kuzobe kudl’ ubhedu lapha eNingizimu Afrika futhi kuhlezi le kwelenyoni emhlabeni wonke jikelele,’ kusho lowo ongunobhala omkhulu uMnu Juan Solis.  

Ngokuka Solis, inhloso yale nkuthazokusebenza bekuwukuthuthukisa-ngqo lezo zingxenye zohlelo lwe architecture kanye nokuchasisa umongo wohlelo lwezifundo.

Ezinsukwini ezimbili, zonke izethameli zabuzwa imibuzo ehlukahlukene baphinde futhi bahlelwa ngokwamaqoqo, imibuzo eyayibuzwa, yanyakazisa inkundla kakhulu, izinto zicutshungulwa nokwaholela ekutheni abantu bathole imibono engafani kanye nobuhlakani.

‘Emva kwezinsuku ezimbili zokuxukuz’ugebhezi, uhlelo lwethu lube seluhlomula ngolwazi olunothile kakhulu kulokhu okudingeka kwenzeke kusukela manje kuya phambili ukuqinisekisa ukuthi ukufundisa zonke izifundo kuzokwenzeka kususelwa kulombono owodwa nozokwenza ukuthi i-Architecture lapha e-UKZN ibe indawo eshaya khona,’ kusho oka-Solis.

[1] workshop

Click here for English version

 


author email : mungroo@ukzn.ac.za