UMFUNDI WE-PSYCHOLOGY UHLOLA IMBANGELA YENGCINDEZI-(STRESS) KULABO ABASEBENZAYO ABANOBUDLELWANO.

UMFUNDI WE-PSYCHOLOGY UHLOLA IMBANGELA YENGCINDEZI-(STRESS) KULABO ABASEBENZAYO ABANOBUDLELWANO.

Ukuthola ibhalansi phakathi komsebenzi kanye nomndeni kungumqans’onzima kakhulu kulabo abasebenzayo abanobudlelwano, okubenza ukuthi bazame ukukwazi ukuphila ngaphansi kwengcindezi kanye nezinye izinxushunxushu ikakhulukazi uma benabantwana.

Ukuthi bakwazi kanjani ukuphila phansi kwalezi zimo, isona sihloko socwaningo uNksz Faheema Valli esiholele ukuba athweswe iziqu zeqhuzu le-Masters kwi-Industrial Psychology emcimbini wokwethweswa iziqu kamuva nje. OkaValli uthe, umsebenzi wakhe ubugqugquzelwa ukuthi usebenza endaweni la ebezungezwe khona abant’abanobudlelwano abanemisebenzi emibili abayenzayo, ukwenze lokhu ngokuthi abaqaphele ukuzama ukuthola ukuthi bakwazi kanjani ukubhalansisa izimpilo zabo zase-msebenzini kanye nasekhaya.

Njengamanje uFaheema usebenza njengalowo onolwazi olunzulu esithi phecelezi-specialist kwezokuhlola kanye nesazi sokusebenza kwengqondo kanye nemicabango phecelezi - Psychologist e-Discovery Health.

‘Ubeke wathi, inhloso yocwaningo lakhe ukubheka ngokujulile imbangela yengcindezi kanye nezinxushunxushu ababhekana nazo labo abanobudlelwano kwingqikithi yaseNingizimu Afrika.   ‘Ucwaningo lwami luhlole ubulili obuhlukene kwizinxushunxushu eziphakathi komsebenzi kanye nomndeni ngokuzama ukuqonda imbangela edalwa ingcindezi kulabo abasebenzayo abanobudlelwano. Ucwaningo lwami luphinde labheka ukungqubuzana okukhona phakathi kwengcindezi kulabo abasebenzayo abanobudlelwano abanezingane kanye nalabo abangenazo. 

Imiphumela yocwaningo ikhomba ukuthi kunobudlelwano obukhulu obukhona phakathi kwengcindezi ebonakalayo kanye nezinxushunxushu ezikhona emazingeni angafani. Nakuba kunjalo, imiphumela yocwaningo iveza ukuthi labo abanobudlelwano abasebenzayo abangenabo abantwana bathola ingcindezi enkulu edalwa impilo yasemsebenzini kunozakwabo abanabantwana.

UFaheema uthe, yize noma ehlangabezane nezinye izingqinamba ekuphothuleni umsebenzi wakhe, kodwa ngenxa yempokophelo abenayo yokuthi aphumelele, uye wabekezela kwaze kwaba sekugcineni kwephupho lakhe. Uthi uyaziqhenya kakhulu ngempumelelo yakhe: ‘Ngisebenze kanzima, ngisebenza amahor’amade, ngiyajabula kubo bonke abangisekile. ‘

Iseluleko sakhe kwabany’ abafundi ukuthi babekezele kuzo zonke izinselelo abahlangabezana nazo kanye nobunzima obungavela.

Click here for English version


author email : Mungroo@ukzn.ac.za