UCWANINGO LWE-PHD LUVEZA UBUNGOZI BEZIFO ZENHLIZIYO KUBANT’ABASHA BOMDABU BASE-NDIYA

UCWANINGO LWE-PHD LUVEZA UBUNGOZI BEZIFO ZENHLIZIYO KUBANT’ABASHA BOMDABU BASE-NDIYA

Sezidumel’ emasumpeni kuDkt Alisa Phulukdaree, oneminyaka engama-27, kuMnyango wezifo zamaphaphu kanye nokuphefumula phecelezi – Pulmonology kanye nasegunjini lalabo ababucayi, ukuba kufezeke iphupho lakhe lokuba usosayensi wocwaningo emva kokuba ephothule iziqu zakhe ze-PhD esikhathini seminyaka emithathu. Uzobe ethweswa iziqu zakhe mhla zi-18 kuMbasa.

Ucwaningo lwakhe belubheka ukusebenza kwalokhu okuyizinhlayiya zezifo zemithambo yenhliziyo esithi phecelezi Coronary Artery Disease (CAD) okulapho belugxile kufuzo kubant’abasha besilisa bomdabu waseNdiya nanjengoba kwaziwa ukuthi iningi labo  liqalwa ilezi zifo besabancane.

Imiphumela yocwaningo ihambisana noma yeseka ubudlelwano obukhona phakathi kokubhema kanye ne-CAD, kuphinde kwavela ukuthi ubungozi buba khona lapho kwenzeka izinguquko ezinqala emzimbeni ngokofuzo. Lokhu kushicilelwe kwi-ISI – elinganiswa ne-South African Medical Journal kuNhlaba 2012.

Oka-Phulukdaree uphinde wathola umehluko kufuzo oluhlanganisa ukuvikeleka kwama-cell ngesikhathi kwenzeka lokhu esithi – oxidative kwingcindezi kanye nokukhuluphala ngokweqile. Lo msebenzi ushicilelwe kamuva nje kumabhuku amabili abizwa nge-Gene (Elsevier) kanye ne- Metabolic Disease and Related Disorders (Mary-Ann Leibert). UPhulukdaree uthe, usenebhukwana aselilungisile elichaza ukusebenza kwemishanguzo, i-atorvastatin, esetshenziswa ukwenza ngcono izinga lamafutha –cholesterol kwiziguli ezinesifo senhliziyo.  

‘Ugqozi lokwenza lolucwaningo olufuze loluluqhamuka ekubeni ubaba wami adlul’emhlabeni ngaso isifo sokuhlaselwa inhliziyo eminyakei ephansi engama-54 ubudala, ngesikhathi ngenza unyaka wami wokuqala. Ithuba lahlongozwa uSolwazi  Anil Chuturgoon, okwabe sekuqondana ngaleso sikhathi ukuthi ngihlanganise ucwaningo lwami.’

UPhulukdaree akasho lutho olutheni ngaphandle nje kokubonga abeluleki bakhe. ‘Abeluleki bami bekungo Solwazi Chuturgoon, oyiNhloko yakwa-Medical Biochemistry, e-UKZN, kanye noDkt  Devapregasan Moodley, umcwaningi eNyuvesi  yase-Harvard. Bobabili banemigomo emihle evulelekile yokwamukela, futhi behlinzeka ngokugxeka okwakhayo, nenkuthazo kanye nokweluleka kuwo wonke lo msebenzi. Bebephinde futhi bangikhuthaze ukuthi ngiqhubeke ngihlole imiqondo emisha, ngokwenza njalo, ngiyakholwa ukuthi lokho kungikhulisile njengomcwaningi. Ubeke wathi, uDkt Sajidah Khan, ongudokotela wezinhliziyo naye udlale indima enkulu engilekelela kulo mkhakha wocwaningo.’

Ejabule ngokuphothula iziqu zakhe ze-PhD kanye nokuphinde enze lolu cwaningo ehlola i-microRNA ekuhambeni koketshezi lwe-TB, kanye neHIV kwiziguli ezisulelekile. UPhulukdaree uthe.  ‘Ezemfund’ephakeme zihlinzeka ngomganga omuhle kakhulu kwezokufundisa kanye nocwaningo oluzongivumela ukuthi ngiphons’esivivaneni solwazi kulabo abazoba abafundi bami abavela ezindaweni ezintulayo.’

Ucwaningo luka-Phulukdaree lungaphansi kwamelulek’ uSolwazi Umesh Lalloo ebambisene noka-Chuturgoon. Uma engekho emsebenzini wakhe elebhu, uthanda kakhulu ukufunda “hhayi nje izincwadi zesayensi” kanye nokuzihambela ebhishi eThekwini.

Click here for English versionauthor email : memelal@ukzn.ac.za