KUNXENXW’ ABAFUNDI UKUBA BAHLONIPHE AMALUNGELO ABANYE ABANTU

KUNXENXW’ ABAFUNDI UKUBA BAHLONIPHE AMALUNGELO ABANYE ABANTU

Uhlelo lwesandulela ngculazi kanye neNgculazi uqobo - HIV/AIDS e-UKZN ophikweni lase-Edgewood kamuva nje benze lokho esithi phecelezi – campaign ebihlose ukuthi ifundise umphakathi weNyuvesi  mayelana nodlame oluqondiswe kwezobulili kanye nodlame kulabo abanobudlelwano.

Uhlelo lusebenzisana ngokubambisana nabafundisi babant’abasha baqoqele ndawonye izithameli ukuba nazo zidlale indima ebalulekile ekuthuthukiseni phambili kanye nasekuhlonipheni amalungelo abany’abantu, ukulwa nokucwaswa kanye nodlalme olubhekiswe kwezobulili.

Uhlelo lwaqaleka nje ngokuthi lube ingxoxo-mpikiswano phakathi kwabafundi ekutheni engabe uHulumeni wenza okwanele yini ekuqwashiseni nge-HIV/ AIDS kwezobulili. Labo abamele  ongqingili, phecelezi – Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex (LGBTI) nabo bawavikelile amalungelo abo besho nokusho ukuthi bafuna ukuthi umphakathi ubaphathe kanjani.

Enkulumeni yakhe yokwamukela, uNksz Pinky Mnyaka utshele izethameli ukuthi wonke umuntu unelungelo lokuhlonishwa, lokulalelwa, nokulingana kanye nokuzwana omunye nomunye. Ubakhumbuze ukuthi labo esithi bawongqingili nabo banendima enkulu abayidlalayo emphakathini ngalokho bayadinga ukuba bahlonishwe. 

Ezinye zezikhulumi esingabala kuzo labo abaqhamuka kwi-iCap, umtholampilo wesikhungo –Asiphile Clinic kanye nabafundi abakhulume ngalokhu abahlangabezana nakho ezindaweni zabo zokuhlala baphinde banandisa kulo mcimbi. Ezikaqedisizungu ezifana nezinkondlo, amaculo kanye nezase shashalazini.

UNkk Portia Greehy uthe, inhlangano i-iCap, ihlose ukuba ifundise abesilisa abenza ucansi nabanye besilisa kodwa abangasibo ongqingili mayelana nesandulela ngculazi kanye nokwenza ucansi oluphephile. Uchaze lolu hlobo lomuntu njengalowo oshadile onabantwana kodwa ngasese azimbandakanye ebudlelwaneni nabanye besilisa bezitika ngocansi ikakhulukazi ebusuku.

UNksz Nana Dlamini, ongumfundi uqaphelise ozakwabo ngokulala nobaba abadala ukuze bathole imali kanye nobungozi bokusuleleka ngezifo zocansi phecelezi - STI.

uNksz Londeka Xulu naye oqhamuka kwi-iCap ukhulume ngokwesaba okungaba inzondo  kulabo abawo ngqingili engaholela kudlame olunenzondo. Ukhele phezulu ngezigameko  ezenzekayo mihla namalanga ezweni esingabala kuzo  ukudlwengulwa, ukulinyazwa kanye nokubulawa okuphambene nobungqingili. ‘masilwe ndawonye nodlame oluyinzondo njengabahlali baseMzansi  kusho oka Xulu.

Eminye imisebenzi ehlinzekwa iNyuvesi  ihlanganisa ukuhlelwa komndeni kubona bobabili abesilisa nabesifazane kanye kokusokwa kwabesilisa. 

Click here for English versionauthor email : shabangus@ukzn.ac.za