UMFUNDISI WASE-UKZN UBAMBE UMKHANDO WE-PHD ELESOTHO

UMFUNDISI WASE-UKZN UBAMBE UMKHANDO WE-PHD ELESOTHO

USolwazi Julia Preece noDkt Peter Rule bemfundo yabadala i-Adult Education basesikhungweni saseMgungundlovu babambe umkhando eLesotho wokwamukela abenza izinga lemfundo yePhD.

Lo umkhando wesithathu owenziwa ngenxa yokwanda kwabantu abaneMasters abaqhamuka eNyuvesi yaseLesotho, lapho uPreese afundise khona iminya emine ngaphambi kokuza e-UKZN.

Abafundi abayi14 abavela eziNyuvesi kanye nezinhlangano zemfundo ephakeme ezahlukene, abakuhulumeni kanye nezinhlangano ezizimele (NGOs) badele amakhaza ukuhambela lomkhando. Lomkhando ukhiphe ulwazi lokufaka izicelo zokufunda kanye nolwazi lwePhD ngaphansi kweSikole sezeMfundo e-UKZN.

Lokhu kubanikeze ithuba lokufundisa nabafundisi kanye nosizo ngezicelo zabo. Loluhambo luqinise nobudlelwano Phakathi kwemfundo yabadala e-UKZN kanye naseLesotho enabafundi abayisishiyagalolinye abenza lezifundo ezingeni lePhD.

 ‘Lomkhando unikeze izihambeli ithuba lokuzwa ukuthi bangakwazi kanjani ukuqhuba izifundo zabo bebe behlala eLesotho nokuthi kuzodingekalani uma kuziwa kwezokubhalisa, izifundo zabo nokuthi balenze kanjani ucwaningo lwabo,’ kusho uPreece.

Izihambele zilibonge kakhulu lelithuba lokuthola ulwazi olunzulu ngezifundo babuye bakwazi nokukhuluma ngocwaningo abafuna ukulwenza bengakafaki izicelo zabo. Futhi bekuyithuba lokuzwa ngabafundi abathathu bePhD abavela eLesotho  ngezinqinamba kanye nezindlela zokufunda e-UKZN ube uhlala kude.

Lomkhando unikeze ithuba izihambeli ukuba zicabangisise kahle zingakathathi isinqumo ekutheni ziyafuna yini nokuthi zinalo yini ugqozi lokungenela lezizifundo.

 ‘I-UKZN ingeyodwa kwabancane abafundisa izifundo zemfundo yabadala zePhD eningizimu ne-Afrika. Iyona yodwa iNyuvesi enezifundo ezinikeza ithuba abantu ukuba bafunde bekulamazwe asondelene nabo,’ kusho uPreece.

 ‘Noma iLesotho kuyiyona enabantu abaningi kodwa kukhona nabanye abavela eSwazini kanye neZimbabwe. Lomkhando ofana nalo owesithathu nosekukhombise ukuthi iyona ndlela esebenzayo ekuheheni nesibhalisa ngayo abafundi bethu abaningi.’

Click here for English version


author email : mungroo@ukzn.ac.za